Privacy Statement

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Privacy statement: het onderhavige Privacy statement van toepassing op de website www.Solvus.nl.

 1. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 2. Verantwoordelijke: de NV USG People Business Solutions met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101.
 3. SOLVUS: tiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS).
 4. Opleiding: een door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) of in opdracht van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) een opdracht verstrekt dan wel met de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.
 6. Verwerker: bedrijven en/of personen die door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 7. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens.
 8. Website: de door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) geëxploiteerde website www.solvus.nl .
 9. Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.
 10. Community Network: het op de Website(s) van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord.
 11. CBPL: Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacy statement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verstrekt.
 2. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) hecht het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan de NV USG People Business Solutions  (SOLVUS) verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer  zal een aangifte  gedaan worden uit naam van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS). Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat  toegankelijk is op de website van het CBPL: http://www.privacycommission.be.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) dient Betrokkene de voor de werkzaamheden/diensten van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Doeleinden gebruik

 1. De door Betrokkene aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  1. de inschrijving / kandidatuur van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;
  2. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  3. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van de NV USG People  Business Solutions (SOLVUS);
  4. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS);
  5. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren;
  6. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  7. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
  8. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
  9. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  10. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS);
  11. Betrokkene bij Opdrachtgevers en/of relaties van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
  12. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS);
  13. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door de USG People Business Solutions (SOLVUS) georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
  14. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
  15. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS), voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  16. deze te verstrekken aan Verwerkers die door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
  17. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
  18. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website.
  19. deze te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) en aan overheidsinstanties;
  20. deze te verstrekken aan de aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS), inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen.
 2. Door zich bij de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) in te schrijven verleent Betrokkene de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en de NV USG People Business Solutions (SOLVUS).
 3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS), waaronder de producten en diensten van door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@solvus.nl.
 4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@solvus.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 5. Indien de gegevens van Betrokkene aan de aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) gelieerde groepsmaatschappijen worden verstrekt en de gegevens (tevens) worden opgenomen in de database van deze groepsmaatschappijen, dan is ten aanzien van de verwerking van de gegevens van de Betrokkene door deze groepsmaatschappijen dit Privacy statement van toepassing. Een en ander met dien verstande dat daar waar de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) staat de naam de van desbetreffende groepsmaatschappij moet worden gelezen.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit Privacy statement is aangegeven;
  2. de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  3. dit naar het oordeel van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) aan een Verwerker worden verstrekt, dan krijgt deze Verwerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) opgedragen taken uit te voeren. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verplicht de door haar ingeschakelde Verwerker de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 6 Verwerken van gevoelige  Persoonsgegevens

 1. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verwerkt uitsluitend gevoelige Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS), die namens de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy statement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens is de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal     € 2.500,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000,– per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van de NV USG People Business Solutions ( SOLVUS) zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Inzagerecht

 1. Betrokkene kan de NV USG People Business Solutions ( SOLVUS) op elk gewenst moment via mail naar info@solvus.nl dan wel per brief (USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei, 101, 2000 Antwerpen ) verzoeken aan te geven welke gegevens de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) van hem verwerkt.
 2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 3. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren.

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacy statement en de manier waarop de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) kenbaar maken via info@solvus.nl, dan wel door een brief te sturen naar USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.

Artikel 11 Aanpassen Privacy statement en toepasselijk recht

 1. SOLVUS heeft het recht dit Privacy statement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Privacy statement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de Website van SOLVUS.
 2. Indien enige bepaling uit dit Privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy statement blijven onverminderd van kracht.
 3. Op dit Privacy statement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS).

Artikel 12 Website

 1. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.solvus.nl.
 2. De Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
 3. Elke Betrokkene kan de Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links

De Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. De NV USG People Business Solutions (SOLVUS) raadt Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden

 1. De Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS), het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van de NV USG People Business Solutions (SOLVUS) te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
---